دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

O First 3C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

O First 2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

O First 1C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Tiny3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Tiny3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FUN 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FUN 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FUN 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FunC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Tiny 2B a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

iny 2B b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Tiny 2A a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Tiny 2A b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Tiny 1B b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Tiny 1B a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 6A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 6B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 5A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 5B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 4A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

O First 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

O First 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

O First 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

O First 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

O First 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

O First 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Private

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Private

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Bridge 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Bridge 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Private

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Private

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

BRIDGE OF4 + EXAM

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF4 F

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF4 F

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF4 E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF4 D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF4 C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF4 B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF4 A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF3 G

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF3 F

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF3 E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

BRIDGE OF3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF3 D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OFC3 C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF3 B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF3 A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF2 G

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF2 F

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF2 E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

BRIDGE OF2 + EXAM

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF2 D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF2 C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF2 B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF2 A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF1 G

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF1 F

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF1 E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

BRIDGE OF1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF1 D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF1 C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF1 B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF1 A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

SPEAKING / READING /MOVIE OUI5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

SPEAKING / WRITING /MOVIE OUI3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

SPEAKING / WRITING /MOVIE OUI2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

SPEAKING / READING /MOVIE OI5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

SPEAKING / WRITING /MOVIE OI3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

SPEAKING / WRITING /MOVIE OI2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

SPEAKING / LISTENING OPI5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

SPEAKING /WRITING OPI3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

SPEAKING / WRITING OPI2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

SPEAKING / LISTENING OE5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

SPEAKING / READING OE3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

SPEAKING / READING OE2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE-PASSAGES 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OUI6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE-UPPERINTERMEDIATE

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OI6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE-INTERMEDIATE

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OPI6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE-OPI

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OE6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OE5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OPI5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE-UPPER INTERMEDIATE

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OUI5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OA12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OA11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OA10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OA9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OA8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE CAE

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OF2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

O-FCE1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

OA7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Bridge ViewPoint 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OA6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OA5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OA4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OA3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OA2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OA1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OUI4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OUI3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OUI2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OUI1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OI4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OI3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OI2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OI1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OPI4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OPI3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OPI2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OPI1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OE4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OE3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OE2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

OE1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Tiny 2 a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

TINY 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Tiny 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Tiny 1ََA

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Taxi 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

وقت بیداری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوباره ارایی درون

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خلاقیت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کیبورد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تار

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گیتار

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بلرز

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سه تار

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ویولن

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
آموزشگاه زبان های خارجی اردیبهشت